Anspitzhobel mit Musterschablone

 

1445.00 €     
Anspitzhobel mit Musterschablone (nach einem von Ihnen gefertigten Muster)

 
[ Startseite | Impressum | Kontakt ] Photos from M.Blank